plakat _koledy_pastoralki

 

Regulamin Przeglądu Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina” 2023

Przegląd kolęd i pastorałek „Wesoła Nowina”


REGULAMIN KONKURSU 

 

I.       Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa zasady Przeglądu kolęd i pastorałek „Wesoła Nowina” zwanego dalej Przeglądem. Przegląd jest kierowany do dzieci i młodzieży z całej Polski. Poprzez organizację konkursu chcemy wspierać i promować młode talenty. Kultywowanie tradycji i obrzędów bożonarodzeniowych wśród uczniów. Rozwijanie wśród dzieci i młodzieży chęci muzykowania – śpiewania i grania kolęd i pastorałek.
 2. Uczestnik Przeglądu ma za zadanie wykonanie bez playbacku( soliści : z akompaniamentem lub a capella; instrumentaliści na dowolnym instrumencie – organizator zapewnia pianino elektryczne) jednego utworu lub piosenki o tematyce świątecznej lub zimowej

Przesłuchania odbędą się stacjonarnie w Dwujęzycznej Prywatnej Szkole Podstawowej im. Antoniego Bućko 16 – 010 Wasilków ul. Antoniego Bućko 10 Polska . Język wykonywanego utworu jest dowolny.

 1. Celami Konkursu są:
  1. Wspieranie uzdolnionych wokalnie uczniów i umożliwienie prezentacji ich umiejętności,
  2. Propagowanie kultury muzycznej wśród młodzieży,
  3. Propagowanie tradycji Bożonarodzeniowych wśród uczestników i słuchaczy,
  4. Twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród młodzieży oraz ich opiekunów,
  5. Popularyzacja kolęd i piosenek o tematyce świątecznej,
  6. Kształtowanie umiejętności współzawodnictwa,
  7. Inspirowanie do aktywności artystycznej,
  8. Wsparcie działań twórczych dzieci i młodzieży,
  9. Rozwijanie ekspresji twórczej dzieci i młodzieży,
  10. Promowanie uzdolnionych wokalnie i muzycznie dzieci i młodzieży,
  11. Zachęcenie do rozwijania wokalnych i muzycznych talentów,
  12. Odnajdywanie młodych talentów muzycznych

II.     Organizator

 1. Organizatorem Przeglądu kolęd i pastorałek „Wesoła Nowina” jest: Ognisko muzyczne Barwy muzyki przy Dwujęzycznej Prywatnej Szkole Podstawowej im. Antoniego Bućko, Fundacja Centrum Sztuki I Kultury „Pro Musica” 16-030 Ogrodniczki, Sosnowa 26, Dwujęzyczna Prywatna Szkoła Podstawowa im. Antoniego Bućko, Miejski Ośrodek Animacji Kultury w Wasilkowie (zwani dalej Organizatorem).
 2. Adres do kontaktu: konkurswesolanowina@gmail.com, koordynator : Zofia Wójtowicz, tel 730501950

III.  Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. Jury powołane przez organizatora ocena wykonawców przyznając punkty oraz dyplomy

Wykonawcy oceniani są punktowo w skali od 1-100 pkt.

Złoty dyplom zostanie przyznany wykonawcom którzy otrzymają 96-100 pkt

Srebrny dyplom zostanie przyznane wykonawcom którzy otrzymają 90-95 pkt

Brązowy dyplom zostanie przyznane wykonawcom którzy otrzymają 85-90pkt

Najlepsi wykonawcy spośród tych którzy otrzymają złote dyplomy po 1 z każdej kategorii w danej dyscyplinie zostaną zaproszeni do koncertu finałowego wykonanego na koniec konkursu w Dwujęzycznej Prywatnej Szkole Podstawowej im. Antoniego Bućko. Koncert odbędzie się 17 lutego 2023 roku.

2.      Do występów oraz wykonania podczas finału nie można używać gotowych podkładów muzycznych.

 1. Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do uczniów i uczennic szkół podstawowych i ponadpodstawowych, zamieszkałych na terenie Polski. W przypadku osób niepełnoletnich, warunkiem zgłoszenia uczestnictwa w konkursie jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego. Zgłoszenia mogą dokonywać szkoły, organizacje pozarządowe, parafie oraz osoby indywidualne.
 2. Prace konkursowe będą oceniane w następujących 2 dyscyplinach i 3 kategoriach wiekowych:

Dyscyplina WOKALIŚCI utwory wokalne, wokalno-instrumentalne (śpiewane a capella, śpiewane i grane na instrumencie muzycznym, dopuszczalny jest udział akompaniatora- jednej osoby; maksymalny czas wykonania 3 min.)

Dyscyplina INSTRUMENTALIŚCI (utwory grane tylko na instrumencie muzycznym, maksymalny czas wykonania 3 min.)

KATEGORIE wiekowe

 1. uczennice i uczniowie z klas I – III szkół podstawowych – soliści i instrumentaliści
 2. uczennice i uczniowie z klas IV – VIII szkół podstawowych – soliści i instrumentaliści
 3. uczennice i uczniowie ze szkół ponadpodstawowych soliści i instrumentaliści

Rejestracja uczestników rozpoczyna się 1 stycznia 2023 roku o godz. 00:01, a kończy się 6 lutego 2023 roku o godz. 23:59 – decyduje data wypełnienia  zgłoszenia elektronicznego poprzez formularz google udostępniony przez organizatora. Organizator wysyła potwierdzenie w ciągu 48 godzin na maila podanego przez uczestnika.

 1. Kompletne zgłoszenie składa się: z wypełnionego i wysłanego formularza zgłoszenia, który jest dostępny na stronie promusica.org.pl , https://wasilkowszkola.edupage.org/ oraz opłaconego wpisowego 30 PLN – wokalista/instrumentalista na Konto Centrum Sztuki i Kultury Pro Musica:  Bank BGŻ PARIBAS 59 2030 0045 1110 0000 0406 6350 . W opisie przelewu należy napisać: Wpisowe Wesoła Nowina, imię i nazwisko uczestnika .
 2. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na bezpłatne opublikowanie wykonania utworu w Internecie – na stronie internetowej Organizatora oraz na kanałach Organizatora w mediach społecznościowych. Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. O Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późniejszymi zmianami) Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania wybranych filmików, wykonanych przez uczestników i uczestniczki konkursu.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 17 lutego 2023 roku po koncercie finałowym. Wyniki wraz z wybranymi filmami zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora i w mediach społecznościowych.
 4. Do rozstrzygnięcia konkursu zostanie powołane przez Organizatora jury, w skład którego będą wchodzić 3 osoby:
  1. z wykształceniem wyższym muzycznym;
  2. czynne artystycznie w zakresie śpiewu, gry na instrumentach muzycznych, aranżacji, komponowania;
  3. mające doświadczenie we współpracy artystycznej z dziećmi i z młodzieżą.
 5. Podczas oceny utworów jury będzie brało pod uwagę:
  1. estetykę wykonania piosenki;
  2. czystość głosu i/lub gry na instrumencie muzycznym;
  3. kreatywność i oryginalność wykonania i aranżacji;
  4. umiejętność stworzenia świątecznego/zimowego klimatu w piosence;
  5. adekwatność piosenki i jej tekstu (jeśli jest) do wieku wykonawcy/wykonawczyni.
 6. Podstawą do sformułowania werdyktu jest ocenienie przez każdego członka/członkinię jury utworów uczestników i uczestniczek konkursu.
 7. Wśród finalistów biorących udział w koncercie finałowym w każdej dyscyplinie zostaną przyznane nagrody pieniężne : za I, II i III miejsce. Wszyscy uczestnicy i uczestniczki otrzymają dyplomy
 8. Nagrody i dyplomy zostaną wręczone podczas koncertu
 9. Jury może zdecydować o innym podziale nagród. Decyzja jury jest ostateczna.

IV.    Informacja o ochronie danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych Fundacja Centrum Sztuki i Kultury Pro Musica
 2. Inspektor Ochrony              Danych: email: sekretariat.promusica@gmail.com
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udziału w konkursie, w tym publikacji listy uczestników
 4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom;
 5. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody, cofnięcie zgody będzie równoznaczne z rezygnacją z konkursu;
 7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne aby wziąć udział w konkursie;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

JURY:

Karina Komendera

Karina KPianistka, kameralistka. Doktor sztuki w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka, w specjalizacji – fortepian. Pianistka orkiestry symfonicznej Opery i Filharmonii Podlaskiej, akompaniator i korepetytor wokalny. Saksofonistka Big-Bandu OiFP. Wykładowca na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina – wydziale w Białymstoku.
Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Laureatka ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów pianistycznych. Nagradzana stypendiami Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz wydziału kultury i sztuki rodzinnego Bielska-Białej za wybitne osiągnięcia naukowe i artystyczne. W latach 2007-2009 stypendystka Gold Country Piano Institute w Californii-USA. Jako solistka i kameralistka koncertowała na scenach w Polsce, Austrii, Włoszech, Rumunii, Litwie, Rosji, Malcie, Szwajcarii, Norwegii, Japonii i USA. W 2010 roku zadebiutowała jako solistka na scenie La MaMa Theatre w Nowym Jorku w spektaklu „Chopin – an Impression”. Od 2016 roku jest oficjalnym akompaniatorem Międzynarodowego Konkursu Instrumentów Dętych FINALIS. Współpracuje również z solistami teatrów muzycznych w całym kraju, wykonując recitale z repertuarem musicalowym, m.in. na zaproszenie agencji „Broadway w Polsce”. Obecnie związana również jako realizator i pianista z Teatrem Mazowieckim w Warszawie w spektaklu „Thrill Me”, Teatrem Muzycznym w Łodzi w musicalu „Miss Saigon”, Teatrem Dramatycznym w Białymstoku w spektaklu „Sopoćko”, NieTeatrem i Studiem Dobra 12 w Białymstoku w cyklu „Musical Jam” oraz Grupą Teatralną Coincidentia w spektaklu „Bezbrzeża” wg Pieśni F. Shuberta. Kierownik muzyczny i pianista baletu „We love Chopin” w choreografii Zofii Rudnickiej w Operze i Filharmonii Podlaskiej..
Jest uznanym muzykiem sesyjnym, uczestniczy w nagraniach płytowych i medialnych. Warsztat pianistyczny doskonaliła m.in. u Grahama Scotta, Thomasa Hechta, Johna Perry`ego, Jorgena Larsena, Kevina Kennera i wielu polskich artystów. Uczestniczyła w Festiwalach i Kursach Interpretacji m.in. Gaetano Zinetti Chamber Music w Veronie, Poland-Norway Piano Duo Cultural Bridge w Trondheim i GCPI w Nevada City.

 Małgorzata Wołyniec

M wolyniecAbsolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina, filia w Białymstoku, Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki, na kierunku: Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność: prowadzenie zespołów muzycznych. Aktualna studentka na Podyplomowych Studiach Chórmistrzostwa i Emisji Głosu na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy.

Jest założycielką oraz dyrygentką chóru Angeli przy Białostockiej Szkole Nowej Ewangelizacji. W latach 2021-2022 prowadziła chór Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Zambrowie. Jest głównym organizatorem I Warsztatów Muzyczno-Liturgicznych BSNE, a także organizatorem oraz członkiem jury I Białostockiego Przeglądu Kolęd i Pastorałek w ramach Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek im. ks. Kazimierza Szwarlika w Będzinie. Jej kompozycje znalazły się w śpiewniku I Warsztatów liturgiczno-muzycznych organizowanych przez BNSE. Aktywnie działa również jako chórzystka (sopran /mezzosopran). W latach 2000-2014 była chórzystką w chórze dziecięcym La musica. W latach 2015-2022 należała do chóru Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uczestniczyła m.in. w Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Muzyki Chóralnej „Slovakia Cantat”, VI Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Muzyki Chóralnej „Šiauliai Cantat”, XXVI Międzynarodowym Festiwalu i Konkursie Chóralnym „Cantate Domino”, V Międzynarodowym Konkursie i Festiwalu Chóralnym ,,Królowej Adriatyku/Queen of Adriatic Sea”, V Międzynarodowym Konkursie Chóralnym Muzyki Sakralnej „Carmen Fidei”, Międzynarodowym Konkursie Chóralnym w Rimini.

 

 

Michał KalinowskiMichał Kalinowski

Saksofonista, aktor scen muzycznych. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina, Państwowego Studium Jazzowego im. H. Majewskiego w Warszawie oraz Państwowego Studium Wokalno- Aktorskiego w Białymstoku. Grał w zespołach prowadzonych przez : Zbigniewa Namysłowskiego (Namysłowski Super Band), Ryszarda Borowskiego ( Big Band Akwarium). Zarejestrował partię saksofonu na kilku płytach m.in. „The Funk to Change”- KEN LEE , „Ocaliłeś Mnie”- Schola Adonai. Laureat festiwali tanecznych Młode Formy w Mrągowie oraz Połczyńskiego Festiwalu Tańca. Wykreował role aktorskie m.in. musicalach : „Prześliczna Wiolonczelistka” reż. Jakub Wocial, „Arka Noemi” reż. Robert Drobniuch.

Prowadzi klasę saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. J.S. Bacha w Grajewie. Od 2022 r. pracuje również w Samorządowej Szkole Muzycznej w Sokółce.

W 2021 r. wystąpił jako jako solista z Orkiestrą Opery i Filharmonii Podlaskiej, obecnie współpracuje z Operą jako saksofonista w spektaklu „Broadway Dance Club”

Uczestnik międzynarodowych i krajowych warsztatów prowadzonych m.in. przez Jerry Bergonzi, Bob Reynolds (Snarky Puppy), Greg Osby, Alex Terrier, Ari Roland, Bronisław Suchanek, Łukasz Ojdana. Jego główne zainteresowania muzyczne to : jazz, fusion, funk, soul, r’n’b, latin jazz oraz współczesna klasyczna muzyka saksofonowa.

Formularz rejestracji: