Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W związku z powyższym Fundacja Centrum Kultury i Sztuki Pro Musica realizuje swój obowiązek wobec osób, których dane przetwarza i zwraca się z prośbą o przeczytanie poniższej informacji.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Administrator przetwarza tylko takie dane osobowe, które Państwo sami przekazaliście poprzez formularz rejestracyjny i wykorzystuje je jedynie w celu rejestracji na konkurs lub warsztaty oraz organizacji i przeprowadzenia konkursów lub warsztatów, w którym Państwo uczestniczycie

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych osobowych jesteśmy my, czyli Fundacja „Centrum Kultury i Sztuki Pro Musica” z siedzibą Ogrodniczki 16-030 Sosnowa 26, wpisana do rejestru fundacji pod nr KRS 0000553976, , NIP 5423244634, REGON 361291259.

Jak się z nami skontaktować?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz się z nami kontaktować:

– przesyłając email na adres: sekretariat.promusica@gmail.com

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu realizacji działań statutowych, rejestracji na konkursy lub warsztaty, organizacji i przeprowadzenia konkursów lub warsztatów oraz jeśli wyrażą Państwo zgodę, w celu wysyłania newslettera, który zawiera informacje o naszych działaniach.

Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a – wyrażona zgoda, art. 6 ust. 1 lit. b RODO – umowa oraz w przypadku wysyłania newslettera również art. 6 ust. 1 lit. f – uzasadniony interes administratora.

Komu udostępniamy Twoje dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora Danych, podmioty na podstawie umów zawartych z Fundacją Pro Musica, sponsorzy nagród oraz inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa

Jak długo przetwarzamy Twoje dane?

Pani/Pana dane osobowe przechowujemy przez okres 1 roku od ostatniego udziału w konkursie/warsztatach, za wyjątkiem adresu email, imienia i nazwiska, który przechowywany będzie przez okres 5 lat lub do momentu wycofania zgody na przesyłanie newslettera.

Jakie masz prawa i jak możesz z nich skorzystać?

Masz prawo do żądania dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych a także do „bycia zapomnianym”. Możesz także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli taką od Ciebie otrzymaliśmy oraz zgłosić sprzeciw.

Jeżeli chcesz skorzystać ze swoich praw napisz do nas email albo wyślij żądanie pocztą.

1. Prawo dostępu

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzane są Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, jesteś uprawniony do uzyskania dostępu do danych oraz uzyskania informacji, dotyczących przetwarzania Twoich danych.

2. Prawo do sprostowania

Możesz zażądać od nas niezwłocznego sprostowania dotyczących Ciebie danych osobowych, jeżeli uważasz, że są nieprawidłowe lub nieaktualne. Możesz też zwrócić się do nas o uzupełnienie, jeżeli uważasz, że Twoje dane są, z uwagi na cel w jakim przetwarzamy dane, niekompletne.

3. Prawo do bycia zapomnianym

Masz prawo do „bycia zapomnianym”. Oznacza to, że możesz od nas żądać usunięcia Twoich danych osobowych, a my niezwłocznie dane usuniemy, jeżeli:

a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w jakich mamy prawo je przetwarzać,

b) przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, a Ty cofnąłeś udzieloną zgodę,

c) wniosłeś/aś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych (patrz pkt 6 poniżej),

d) zdarzyło się, że pomimo dokładania przez nas wszelkich starań by należycie chronić Twoje dane i przetwarzać je w zgodzie z obowiązującymi przepisami, są one przetwarzane niezgodnie z prawem,

e) przymus usunięcia danych wynika z celu wywiązania się przez nas z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie Rzeczypospolitej Polskiej,

f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem osobie która nie ukończyła 18 roku życia usług społeczeństwa informacyjnego.

4. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych

Możesz żądać od nas ograniczenia przetwarzania Twoich danych, jeżeli:

a) kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych,

b) przetwarzanie Twoich danych jest w Twojej ocenie niezgodne z prawem ale sprzeciwiasz się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,

c) nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

d) wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstaw Twojego sprzeciwu.

5. Prawo do przenoszenia danych

Możesz zażądać od nas przesłania, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, Twoich danych osobowych, które nam wcześniej przekazałeś. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi, a także żądać od nas, o ile jest to technicznie możliwe, przesłania danych bezpośrednio innemu administratorowi. Prawo do przenoszenia danych przysługuje Tobie wyłącznie w odniesieniu do tych danych które przetwarzamy na podstawie umowy z Tobą lub na podstawie Twojej zgody.

6. Prawo do sprzeciwu

Przetwarzamy zbierane dane osobowe, w związku z czym masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takim przypadku niezwłocznie zaprzestaniemy przetwarzania Twoich danych w tym celu.

7. Prawo do skargi

Masz prawo do wniesienia skargi na nasze działania lub zaniechania do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.