I OGÓLNOPOLSKI  KONKURS INSTRUMENTÓW DĘTYCH DREWNIANYCH „FINALIS”

 

 

REGULAMIN

 1. Cele konkursu

Celem konkursu jest propagowanie gry na instrumentach dętych drewnianych w aspekcie gry solowej i orkiestrowej oraz wyłonienie i promowanie najbardziej utalentowanych instrumentalistów.

 1. Organizator konkursu

Organizatorem konkursu jest Białostocka Fundacja Pro Musica we współpracy z Wydziałem Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

 1. Przebieg konkursu

Za przebieg konkursu odpowiedzialna jest Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora konkursu.

Konkurs odbędzie się w dniach 12-13 listopada 2016 roku na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznego w Białymstoku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.

Wszelkie informacje dotyczące konkursu zostaną udostępnione uczestnikom za pośrednictwem strony internetowej www.promusica.org.pl.

Uczestnicy będą oceniani przez Jury powołane przez Komisję Konkursową. Jury stanowić będzie co najmniej trzech członków, a w jego skład wchodzić będą wybitni muzycy cieszący się międzynarodowym uznaniem.

Pracom administracyjnym Jury asystuje Sekretarz jury.

Przesłuchania konkursowe przeprowadzone zostaną w dziewięciu kategoriach wiekowych (A-I). Jury przyzna nagrody uczestnikom poszczególnych kategorii.

Spośród najlepiej ocenionych uczestników kategorii D-I Jury wybierze finalistów, którzy wystąpią na koncercie finałowym. O zakwalifikowaniu do koncertu finałowego uczestnicy zostaną powiadomieni telefonicznie i mailowo tuż po zakończeniu obrad Jury. Finaliści są zobowiązani do wystąpienia na koncercie finałowym. Na podstawie prezentacji finałowych Jury przyzna nagrodę główną konkursu oraz nagrody specjalne.

Uczestnicy kategorii A, B i C nie są kwalifikowani do udziału w koncercie finałowym, chyba że Jury wyjątkowo postanowi inaczej.

 

 

 1. Ocena

Jury ocenia wykonanie programu, jego  przygotowanie techniczne, interpretację utworu, oraz dobór i oryginalność .

Decyzje Jury są ostateczne.

 1. Nuty

Program może być wykonywany z nut.

 1. Nagrody

Nagrodę Złotą otrzymują uczestnicy, którzy uzyskają wynik  pomiędzy 95.00 a 100,00 punktów.

Nagrodę Srebrną otrzymują uczestnicy, którzy uzyskają wynik pomiędzy 90.00 a 94.99 punktów.

Nagrodę Brązową otrzymują uczestnicy, którzy uzyskają wynik  pomiędzy 85.00 a 89.99 punktów.

Wszyscy uczestnicy otrzymują certyfikat uczestnictwa w konkursie „Finalis”.

Nagrodą główną jest Grand Prix i specjalna nagroda pieniężna.

Jury może przyznać inne nagrody specjalne.

Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej (www.promusica.org.pl) po zakończeniu konkursu.

Uczestnicy otrzymają  dyplomy i nagrody osobiście na koncercie finałowym. Jeżeli uczestnik lub jego przedstawiciel nie będzie obecny na ceremonii, nagroda nie zostanie dostarczona do uczestnika – organizatorzy nie wysyłają nagród i dyplomów pocztą.

 1. Przesyłając zgłoszenie udziału w konkursie, uczestnik zgadza się bezwarunkowo z zasadami konkursu.

Przesyłając zgłoszenie udziału w konkursie uczestnik wyraża zgodę na publiczną prezentację swoich nagrań audio i wideo oraz fotografii z czasu trwania konkursu i zrzeka się wszelkich praw z tego tytułu.

 1. Jeżeli uczestnik nie przestrzega regulaminu konkursu, Komisja ma prawo do wykluczenia go z konkursu. Decyzja komisji jest ostateczna.
 2. W przypadku dużej liczby zgłoszeń, Komisja zastrzega sobie prawo do zaprzestania przyjmowania kolejnych wniosków przed ogłoszonym terminu końcowego lub odrzuceniu ostatnich przyjmowanych aplikacji w celu zapewnienia możliwie najlepszej jakości organizacyjnej konkursu. W tym przypadku wpisowe zostanie zwrócone. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Wszelkie spory rozstrzyga Komisja Konkursowa. Jej decyzje są ostateczne.
 4. Do 15 października 2016 roku, wszyscy uczestnicy muszą wypełnić internetowy formularz zgłoszeniowy opublikowany na stronie internetowej Fundacji (www.promusica.org.pl) i wnieść wpisowe. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

Wpisowe w wysokości 70 zł (patrz formularz zgłoszeniowy), musi zostać wpłacone na konto:

Białostocka Fundacja Pro Musica

KRS 0000553976

 1. Korzeniowskiego 19

15-519 Białystok

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Oddział w Białymstoku

 1. Mazowiecka 48 15-302 Białystok

BIC (SWIFT): GOPZPLPW

IBAN (Nr konta) PL59203000451110000004066350

W tytule: Konkurs Finalis 2016, imię i nazwisko uczestnika

 

 1. Instrumenty

W konkursie mogą wziąć udział uczestnicy grający na instrumentach: flet poprzeczny, flet prosty, klarnet, saksofon, obój, fagot.

Dozwolone są pozostałe współczesne wersje instrumentów pierwotnych (np. flet piccolo, klarnet Es, klarnet basowy, saksofon sopranowy, etc).

 1. Kategorie

A – urodzeni w 2007 roku i młodsi –  program do 5 minut

B – urodzeni w 2005 i 2006 roku – program do 6 minut

C – urodzeni w 2003 i 2004 roku – program do 8 minut

D – urodzeni w 2001 i 2002 roku – program do 10 minut

E – urodzeni w 1999 i 2000 roku – program do 13 minut

F – urodzeni w 1997 i 1998 roku – program do 14 minut

G – urodzeni w 1995 i 1996 roku – program do 15 minut

H – urodzeni w 1993 i 1994 roku – program do 16 minut

I – urodzeni w 1992 roku i starsi – program do 16 minut

Sekretarz jury ma prawo przerwać występ w przypadku przekroczenia przez uczestnika dopuszczalnego czasu trwania programu. Czas występu liczony jest od wejścia do zejścia ze sceny, w celu zapewnienia płynności i poziomu występów.

 1. Program Konkursu

Każdy uczestnik prezentuje dowolny program (solo lub z towarzyszeniem fortepianu) oraz jeden lub dwa krótkie fragmenty orkiestrowe z repertuaru orkiestr dętych lub symfonicznych (charakterystyczne fragmenty solowe lub tutti z partii danego instrumentu). Uczestnik prezentuje fragment orkiestrowy bez towarzyszenia fortepianu. Wybrane fragmenty muszą być wyraźnie oznaczone w nutach. Przerwy w utworze dłuższe niż 10 sekund nie powinny być wykonywane przez uczestnika. Ta część programu nie może być dłuższa niż połowa całego występu konkursowego uczestnika.

 1. Akompaniament i próby

Za dodatkową opłatą w wysokości 100 zł uczestnik może wziąć udział w przesłuchaniach konkursowych z oficjalnym akompaniatorem konkursu. Opcję tę należy potwierdzić w formularzu zgłoszeniowym.

Uczestnicy decydujący się na występ z oficjalnym akompaniatorem konkursu zobowiązani są do 15 października 2016 roku dostarczyć nuty akompaniamentu na adres:

Białostocka Fundacja Pro Musica
ul. Korzeniowskiego 19
15-519 Białystok

lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: finalis.promusica@gmail.com

Prosimy zadbać o to, by dostarczone nuty były dobrze widoczne i odpowiednio przygotowane do wykonywania – aby zapewnić profesjonalny poziom akompaniamentu.

Próba z akompaniatorem będzie możliwa na co najmniej godzinę przed występem w dniu konkursu zgodnie z harmonogramem opublikowanym na stronie internetowej.

 1. Harmonogram

Harmonogram konkursu i prób z akompaniatorami zostanie opublikowany na stronie internetowej (www.promusica.org.pl) po zakończeniu nadsyłania zgłoszeń, najpóźniej 20 października 2016 r.

 1. Rejestracja

Przy rejestracji w dniu konkursu, uczestnik musi mieć przy sobie:

ważny dokument tożsamości z fotografią,
trzy egzemplarze nut wykonywanych utworów (mogą to być kserokopie)
oraz potwierdzenie wpłaty wpisowego.

Uczestnik musi się zarejestrować co najmniej jedną godzinę przed swoim występem.